ADD SOME TEXT THROUGH CUSTOMIZER

Peter a Lucia, svadobný salón s príbehom

O projekte

Spoločnosť Peter a Lucia s.r.o. sa v roku 2017 zapojila do výzvy Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zameranej na podporu prístupu k hmotným a nehmotným aktívam v malých a stredných podnikoch v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest.

 

V rámci predmetnej výzvy predložila a uspela s projektom, ktorého hlavným zámerom je, prostredníctvom obstarania potrebnej technickej infraštruktúry, podporiť udržateľnú zamestnanosť a tvorbu pracovných miest v sektore kultúrneho jadra. Konkrétne tvorbou 3 nových pracovných miest v oblasti pôsobenia spoločnosti Peter a Lucia s.r.o – t.j. v oblasti výroby krátkych svadobných šiat a farebných spodníc, rôznych druhov Lo-OK sukní, pánskych oblekov a košieľ podľa predstáv a v súlade s požiadavkami zákazníkov.

Názov projektu: Peter a Lucia, svadobný salón s príbehom
Kód projektu: 302031G399
Miesto realizácie: Bratislava – Mestská časť Staré Mesto
Termín realizácie: 02/2020 – 01/2021
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 3. Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch
Konkrétny cieľ: 3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.

Rozpočet projektu

 

Celková výška oprávnených výdavkov:  159 946,40 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:  85,0000%
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:  135 954,44 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:  23 991,96 €